Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
21 - 09 - 1431 هـ
31 - 08 - 2010 مـ
02:20 صباحاً
ـــــــــــــــــــــ


Pertanyaan Dan Jawaban Dari Muhkam Al Quran, Sebagai Petunjuk Dan Peringatan Buat Orang-orang Yang Memikirkan, Mengenai Kaukabul 'Azab.. Nibiru Planet X


Dengan nama Allah Ar Rahman Ar Rahim, sholawat dan salam ke atas penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad, utusan Allah untuk seluruh manusia, juga ke atas keluarga Rasulullah yang suci dan para pendahulu anshar yang membantu para nabi dan rasul di kalangan umat terdahulu dan terkemudian, serta ke atas para penghuni alam malakut tertinggi hingga Hari Pembalasan..


S1 – Adakah Allah menjanjikan pada orang-orang kafir dalam Al Quran untuk menghujani mereka dengan bebatuan dari langit dan mendatangkan kepada mereka azab seksaan yang memedihkan
?

J1 – Allah Ta'ala berfirman: Seseorang telah meminta kedatangan azab yang akan menimpa (1) orang-orang kafir, yang tidak seorangpun dapat menolaknya (2) Maha Benar Allah
[Al Ma'aarij]


S2 – Apakah yang diminta oleh orang-orang kafir yang mengingkari Al Quran ini dari Allah
?

J2 – Allah Ta'ala berfirman: Dan (ingatlah), ketika mereka (orang-orang musyrik) berkata: "Ya Allah, jika betul (Al Quran) ini, dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih". (32) Maha Benar Allah
[Al Anfaal]


S3 – Mengapa orang-orang musyrik meminta azab seksaan sebegini rupa, adakah kerana Rasul telah memperingatkan mereka dengan kepingan-kepingan batu yang menghujani bumi melalui suatu objek dari langit (kaukab) jika manusia tetap terus mendustakan peringatan Allah kepada mereka, yaitu Al Quran
?

J3 – Allah Ta'ala berfirman: atau kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami, sebagaimana kamu katakan, Maha Benar Allah
[Al Israa 92]


S4 – Adakah sebelum ini Allah pernah mendatangkan azab seksaan dengan kepingan-kepingan bebatuan dari Kaukab ini pada suatu kelompok dari golongan orang-orang yang ingkar terhadap para rasul dari Tuhan mereka dalam ilmu pengetahuan Al Quran
?

J4 – Allah Ta'ala berfirman: Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (159) Kaum Luth telah mendustakan rasul-rasul, (160) ketika saudara mereka, Luth, berkata kepada mereka: mengapa kamu tidak bertakwa?" (161) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu, (162) maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. (163) Dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semeta alam. (164) Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, (165) dan kamu tinggalkan isteri-isteri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas". (166) Mereka menjawab: "Hai Luth, sesungguhnya jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termasuk orang-orang yang diusir"(167) Luth berkata: "Sesungguhnya aku sangat benci kepada perbuatanmu". (168) (Luth berdoa): "Ya Tuhanku selamatkanlah aku beserta keluargaku dari (akibat) perbuatan yang mereka kerjakan". (169) Lalu Kami selamatkan ia beserta keluarganya semua, (170) kecuali seorang perempuan tua (isterinya), yang termasuk dalam golongan yang tinggal. (171) Kemudian Kami binasakan yang lain. (172) Dan Kami hujani mereka dengan hujan (batu) maka amat jeleklah hujan yang menimpa orang-orang yang telah diberi peringatan itu. (173) Sesunguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti yang nyata. Dan adalah kebanyakan mereka tidak beriman.(174) Dan sesungguhnya Tuhanmu, benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang.(175) Penduduk Aikah telah mendustakan rasul-rasul;(176) ketika Syu'aib berkata kepada mereka: "Mengapa kamu tidak bertakwa?, (177) Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan (yang diutus) kepadamu. (178) maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku; (179) dan aku sekali-kali tidak minta upah kepadamu atas ajakan itu; upahku tidak lain hanyalah dari Tuhan semesta alam. (180) Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan; (181) dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. (182) Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan; (183) dan bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umat yang dahulu". (184) Mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang yang kena sihir, (185) dan kamu tidak lain melainkan seorang manusia seperti kami, dan sesungguhnya kami yakin bahwa kamu benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. (186) Maka jatuhkanlah atas kami gumpalan dari langit, jika kamu termasuk orang-orang yang benar. (187) Syu'aib berkata: "Tuhanku lebih mengetahui apa yang kamu kerjakan". (188) Kemudian mereka mendustakan Syu'aib, lalu mereka ditimpa azab pada hari mereka dinaungi awan. Sesungguhnya azab itu adalah azab hari yang besar. (189) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kekuasaan Allah), tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. (190) Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. (191)
Maha Benar Allah
[Asy Syu'araa]


S5 – Di manakah Kaukab ini berada pada sistem suria dalam ruang angkasa di sekitar bumi? Adakah ia di atas bumi lalu mengorbit sampai berada di bawahnya, ataukah ia berada di bawah lalu mengorbit sampai berada di atasnya lantas menghujani bumi dengan bebatuan yang bertubi-tubi
?

J5 – Firman Allah Ta'ala: Maka Kami jadikan bumi yang atas itu bumi yang bawah dan Kami hujani mereka dengan batu dari Sijjil. (74) Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda [kekuasaan Kami] bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda. (75) Maha Benar Allah
[Al Hijr]S6 – Adakah Kaukabul 'Azab akan menghujani seluruh bumi ataukah pada tempat yang tertentu dari bumi
?

J6 – Allah Ta'ala berfirman: Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan bumi yang atas itu bumi yang bawah, dan Kami hujani bumi dengan batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi (82)
Maha Benar Allah
[Hud]


S7 – Jika begitu dapat dipastikan bahawa ianya kelak akan menimpa kebanyakan dari orang-orang yang hidup di bumi, lalu ia mengurangi bumi dari manusia dan selain mereka kecuali yang dikehendaki oleh Allah

J7 – Allah Ta'ala berfirman: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi bumi, lalu Kami kurangi bumi dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dialah Yang Maha cepat hisab-Nya. (41) Maha Benar Allah
[Ar Ra'd]


S8 – Sesungguhnya sekumpulan ilmuan ruang angkasa lepas telah mengungkapkan bahawa terdapat kaukab yang sedang menghampiri bumi manusia dan akan melintasi tepi bumi dari atas, dan mereka menjangkakan kelak ianya akan membinasakan banyak manusia di bumi, apakah Allah ada menyatakan dalam Al Quran pada kalian bahawa kelak mereka akan mengetahui perkara kaukab ini sebelum ianya mendatangi mereka
?
Begitu juga mereka tahu ianya mendatangi bumi dari tepi-tepinya yakni dari arah kutub, bermakna rotasinya condong dari rotasi kaukab-kaukab lain dengan 45 darjah, kerana itu ianya mendatangi bumi dari tepi-tepinya, yakni ia akan mengorbit sekitar bumi dari arah dua kutub, utara dan selatan, sebab itu mereka tahu ia mendatangi bumi dari tepi-tepinya

Adakah Allah yang Maha Mengetahui segala yang ghaib menyatakan bahawa kelak mereka akan sadar mengenai perkara mendekatnya kaukab ini dengan bumi dari arah tepi-tepinya sebelum ia mendatangi mereka
?

J8 –Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya Kami mendatangi bumi, lalu Kami kurangi bumi dari tepi-tepinya? Dan Allah menetapkan hukum (menurut kehendak-Nya), tidak ada yang dapat menolak ketetapan-Nya; dan Dialah Yang Maha cepat hisab-Nya. (41)
Maha Benar Allah
[Ar Ra'd]


S9 – Adakah Allah menjanjikan dalam Al Quran kepada orang-orang kafir untuk mengazab mereka dengan kaukab ini, lalu dengannya Allah memenangkan kebenaran, dan dengannya kebenaran diperlihatkan kepada dunia, dan dengannya juga semua kelompok batil dari kalangan manusia dikalahkan
?

J9 – Allah Ta'ala berfirman: Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan). (39) Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (40) Dan sungguh telah diperolok-olokkan beberapa orang rasul sebelum kamu maka turunlah kepada orang yang mencemoohkan rasul-rasul itu azab yang selalu mereka perolok-olokkan. (41) Katakanlah: "Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari dari (azab Allah) Yang Maha Pemurah?" Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingati Tuhan mereka. (42) Atau adakah mereka mempunyai tuhan-tuhan yang dapat memelihara mereka dari (azab) Kami. Tuhan-tuhan itu tidak sanggup menolong diri mereka sendiri dan tidak (pula) mereka dilindungi dari (azab) Kami itu? (43) Sebenarnya Kami telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan (hidup di dunia) hingga panjanglah umur mereka. Maka apakah mereka tidak melihat bahwasanya Kami mendatangi bumi, lalu Kami kurangi bumi dari segala penjurunya. Maka apakah mereka yang menang? (44) Katakanlah (hai Muhammad): "Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu dan tiadalah orang-orang yang tuli mendengar seruan, apabila mereka diberi peringatan"(45) Dan sesungguhnya, jika mereka ditimpa sedikit saja dari azab Tuhan-mu, pastilah mereka berkata: "Aduhai, celakalah kami, bahwasanya kami adalah orang yang menganiaya diri sendiri". (46)
Maha Benar Allah
[Al Anbiya]


S10 – Tenang nanti dulu, adakah Kaukabul 'Azab ini kaukab neraka Saqar yang Allah janjikan dalam Al Quran kepada orang-orang yang mengingkari para rasul Allah, kerana Allah berfirman:

Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan). (39) Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (40) Maha Benar Allah
?
Adakah kelak Saqar itu dapat dilihat sebelum Hari Kiamat? Adakah yang demikian itu berhubungan dengan bahagian tanda-tanda besar Kiamat
?

J10 – Allah Ta'ala berfirman: Dan tiada Kami jadikan penjaga neraka itu melainkan dari malaikat: dan tidaklah Kami menjadikan bilangan mereka itu melainkan untuk jadi cobaan bagi orang-orang kafir, supaya orang-orang yang diberi Al-Kitab menjadi yakin dan supaya orang yang beriman bertambah imannya dan supaya orang-orang yang diberi Al Kitab dan orng-orang mukmin itu tidak ragu-ragu dan supaya orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit dan orang-orang kafir (mengatakan): "Apakah yang dikehendaki Allah dengan bilangan ini sebagai suatu perumpamaan?" Demikianlah Allah membiarkan sesat orang-orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri. Dan Saqar itu tiada lain hanyalah peringatan bagi manusia. (31) Sekali-kali tidak, demi bulan, (32) dan malam ketika telah berlalu, (33) dan subuh apabila mulai terang. (34) Sesungguhnya Saqar itu adalah salah satu bencana yang amat besar, (35) sebagai ancaman bagi manusia. (36) (Yaitu) bagi siapa di antaramu yang berkehendak akan maju atau mundur.(37)
Maha Benar Allah
[Al Muddatstsir]


S11 – Apa yang dimaksudkan Allah dengan firman-Nya: Sekali-kali tidak, demi bulan, (32) dan malam ketika telah berlalu, (33) dan subuh apabila mulai terang. (34) Maha Benar Allah
?

J11 – Allah Ta'ala berfirman: Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, (1) dan bulan apabila mengiringinya, (2) Maha Benar Allah
[Asy Syams]


S12 – Adakah kejadian ini bermakna, tidak mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan bulan mengiringinya sehingga manusia masuk pada era tanda-tanda besar Kiamat sebagai peringatan untuk manusia, bagi sesiapa dari mereka yang berkehendak maju atau mundur sebelum melintasnya Kaukab Saqar
?

J12 – Allah Ta'ala berfirman: Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. (39) Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (40) Maha Benar Allah
[Yasin]


S13 – Apakah bayan keterangan yang benar bagi firman Allah Ta'ala: dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Dan masing-masing beredar pada garis edarnya. (40) Maha Benar Allah, adakah yang dimaksudkan demikian juga malam tidak mungkin mendahului siang
?
J13 – Allah Ta'ala berfirman: Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat,
Maha Benar Allah
[Al A'raaf 54]


Sesungguhnya kami telah memahami keterangan, bahawa tatkala matahari telah mendapatkan bulan sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, kemudian malam mendahului siang dan matahari terbit dari barat disebabkan melintasnya Kaukab Api, jadi, oleh kerana Allah membuatkan orang-orang kafir sadar akan Kaukab Api yang mendekati bumi sebelum ia melintasinya, adakah mereka dapat tahu bila kelak Kaukab itu akan melintas di atas bumi manusia di era terjadinya tanda-tanda besar Kiamat
?
Ataupun Kaukab itu akan mendatangi mereka secara tiba-tiba? Ataupun tiada yang tahu bila kedatangannya sekalipun Nabi yang menerima wahyu Al Quran
?


Allah Ta'ala berfirman:
Dan mereka bertanya: "Bilakah kemenangan itu (datang) jika kamu memang orang-orang yang benar
?"
[As Sajdah 28]

Mereka mengatakan: "Bilakah (datangnya) ancaman itu, jika memang kamu orang-orang yang benar?" (48) Katakanlah: "Aku tidak berkuasa mendatangkan kemudharatan dan tidak (pula) kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah". Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan(nya). (49)
[Yunus]

Mereka berkata: "Kapankah janji itu akan datang, jika kamu sekaIian adalah orang-orang yang benar?" (38)Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan). (39)
[Al Anbiya]

Dan mereka (orang-orang kafir) berkata: "Bilakah datangnya azab itu, jika memang kamu orang-orang yang benar". (71) Katakanlah: "Mungkin telah hampir datang kepadamu sebagian dari (azab) yang kamu minta (supaya) disegerakan itu. (72)
[An Naml]

Dan mereka berkata: "Kapankah (datangnya) janji ini, jika kamu adalah orang-orang yang benar?". (29) Katakanlah: "Bagimu ada hari yang telah dijanjikan, yang tiada dapat kamu minta mundur daripadanya barang sesaatpun dan tidak (pula) kamu dapat meminta supaya diajukan". (30)
[Saba]

Dan mereka berkata: "Bilakah (terjadinya) janji ini jika kamu adalah orang-orang yang benar?". (48) Mereka tidak menunggu melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. (49)
[Yasin]

Dan mereka berkata: "Kapankah datangnya ancaman itu jika kamu adalah orang-orang yang benar?" (25) Katakanlah: "Sesungguhnya ilmu (tentang hari kiamat itu) hanya pada sisi Allah. Dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan". (26)
[Al Mulk]

Andaikata orang-orang kafir itu mengetahui, waktu (di mana) mereka itu tidak mampu mengelakkan api neraka dari muka mereka dan (tidak pula) dari punggung mereka, sedang mereka (tidak pula) mendapat pertolongan, (tentulah mereka tiada meminta disegerakan). (39) Sebenarnya (azab) itu akan datang kepada mereka dengan sekonyong-konyong lalu membuat mereka menjadi panik, maka mereka tidak sanggup menolaknya dan tidak (pula) mereka diberi tangguh. (40)
Maha Benar Allah
[Al Anbiya]


Yang memberi peringatan dengan bayan keterangan yang hak bagi Al Quran

Al Mahdi Al Muntadhar Al Imam Nasser Mohammed Al Yamani
______________

اقتباس المشاركة: 246570 من الموضوع: حقيقة كوكب العذاب من مُحكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب planet-x...

- 3 -
الإمام ناصر محمد اليماني
21 - 09 - 1431 هـ
31 - 08 - 2010 مـ
02:20 صباحاً
ـــــــــــــــــــــالسؤال والجواب من مُحكم الكتاب ذكرى لأولي الألباب عن كوكب العذاب [Nibiru Planet X]

بسم الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسَلين محمدٍ رسول الله إلى الناس كافة وعلى آله الأطهار والسابقين الأنصار في الأوّلين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين..

سـ 1 - فهل وعد الله الكفار في القرآن العظيم أن يُمطر عليهم حجارةً من السماء فيأتيهم بعذابٍ أليمٍ؟
جـ 1 - قال الله تعالى: {
سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ﴿١لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ﴿٢} صدق الله العظيم [المعارج].

سـ 2 - فما هو ذلك السؤال من الربّ الذي سأله الكافرون المنكرون لهذا القرآن العظيم؟
جـ 2 - قال الله تعالى: {
وَإِذْ قَالُوا اللَّـهُمَّ إِن كَانَ هَـٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٢} صدق الله العظيم [الأنفال].

سـ 3 - ولماذا سألوا هذا النوع من العذاب، فهل لأنّ الرسول قد حذّرهم بكِسَف الحجارة تمطر على الأرض من كوكبٍ ما من السماء إن استمرّ تكذيب البشر بذِكر الله إليهم القرآن عظيم؟
جـ 3 - قال الله تعالى: {
أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا} صدق الله العظيم [الإسراء:92].

سـ 4 - فهل قد سبق أن عذّب الله بكِسَف الحجارة من هذا الكوكب أحدَ طوائف الأحزاب الكافرة برسل ربّهم في علم الكتاب؟
جـ 4 - قال الله تعالى: {
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٥٩كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٦٠إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٦١إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٦٢فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٦٣وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٤أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٥وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿١٦٦قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ ﴿١٦٧قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ ﴿١٦٨رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٩فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿١٧٠إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ ﴿١٧١ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ﴿١٧٢وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿١٧٣إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٤وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٧٥كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٧٦إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٧٧إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٧٨فَاتَّقُوا اللَّـهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٧٩وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٨٠ أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥وَمَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١} صدق الله العظيم [الشعراء].

سـ 5 - وأين موقع هذا الكوكب في المجموعة الشمسيّة في الفضاء من حول الأرض؟ فهل هو بأعلاها فدارَ حتى كان بسافلها أم كان بسافلها فدار حتى صار عاليها فأمطر عليهم بالحجارة المنضودة؟
جـ 5 - قال الله تعالى: {
فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ ﴿٧٤إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿٧٥} صدق الله العظيم [الحجر].

سـ 6 - وهل كوكب العذاب يمطر على الأرض كلِّها أم في مكان معينٍ من الأرض؟
جـ 6 - قال الله تعالى: {
فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ ﴿٨٢} صدق الله العظيم [هود].

سـ 7 - إذاً من المؤكّد أنه سوف يصيب كثيراً من الأحياء على الأرض فيُنقصها من البشر وغيرهم إلا ما شاء الله.
جـ 7 - قال الله تعالى: {
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّـهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚوَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١} صدق الله العظيم [الرعد].

سـ 8 - لقد اكتشف مجموعةٌ من علماء الفضاء أنّه يوجد كوكبٌ يقترب من أرض البشر فيمرُّ من جانبها من الأعلى ويتوقّعون أنّه سوف يهلك كثيراً من البشر في هذه الأرض، فهل أحاطكم الله علماً في الكتاب أنّه سوف يحيطهم بعلم هذا الكوكب من قبل أن يأتيهم؟ وكذلك علموا أنّه يأتي إلى الأرض من أطرافها أي من جهة الأقطاب؟ بمعنى إنّ دورانه يميل عن دوران بقية الكواكب بخمسة وأربعين درجةً ولذلك فهو يأتي للأرض من الأطراف أي إنّه يدور حول الأرض من جهة القطبين الشمالي والجنوبي ولذلك علموا أنّه يأتي للأرض من الأطراف، فهل علم علّام الغيوب إنّه سوف يحيطهم بعلم اقتراب هذا الكوكب من أرض البشر من أطرافها من قبل أن يأتيهم؟
جـ 8 -
{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَاللَّـهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚوَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿٤١} صدق الله العظيم.

سـ 9 - وهل وعد الله الكفار في ذكر الله القرآن العظيم ليعذّبهم بهذا الكوكب فينصر به الحقّ فيُظهره به على العالمين فيهزم به حزب الباطل من البشر جميعاً؟
جـ 9 - قال الله تعالى: {
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٤١قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَـٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِم مُّعْرِضُونَ ﴿٤٢أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُم مِّن دُونِنَا ۚ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُم مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿٤٣بَلْ مَتَّعْنَا هَـٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۗ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٤٤قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُم بِالْوَحْيِ ۚ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ﴿٤٥وَلَئِن مَّسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿٤٦} صدق الله العظيم [الأنبياء].

سـ 10 - مهلاً مهلاً، فهل كوكب العذاب هذا هو كوكب النار سقر التي وعد الله بها الكفار في كتابه للمكذّبين برسله لكونه قال سبحانه:
{لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم؟ فهل سوف تتم رؤيتها قبل يوم القيامة؟ وهل يرافق ذلك من أشراط الساعة الكبرى؟

جـ 10 - قال الله تعالى: {
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۙ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا ۙ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ ۙ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّـهُ بِهَـٰذَا مَثَلًا ۚ كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّـهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚوَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ۚ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴿٣١كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ ﴿٣٥نَذِيرًا لِّلْبَشَرِ ﴿٣٦لِمَن شَاءَ مِنكُمْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٣٧} صدق الله العظيم [المدثر].

سـ 11 - وما يقصد الله تعالى بقوله: {
كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿٣٢وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ ﴿٣٣وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ﴿٣٤} صدق الله العظيم؟
جـ 11 - قال الله تعالى: {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا ﴿٢﴾} صدق الله العظيم [الشمس].

سـ 12 - فهل يعني هذا الحدث أنّ الشمس لا ينبغي لها أن تدرك القمر فيتلوها حتى يدخل البشر في عصر أشراط الساعة الكُبرى نذيراً للبشر لمن شاء منهم أن يتقدّم أو يتأخّر قبل مرور كوكب سقر؟
جـ 12 - قال الله تعالى: {
وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿٣٩لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم [يس].

سـ 13 - وما هو البيان الحقّ لقول الله تعالى: {
وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم، فهل يقصد أنّه كذلك الليل لا ينبغي له أن يسبق النهار؟
جـ 13 - قال الله تعالى : {
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا} صدق الله العظيم [الأعراف:54].

قد فهمنا الخبر أنّه إذا أدركت الشمس القمر إلى ما شاء الله ثم يسبق الليل النهار فتطلع الشمس من مغربها بسبب مرور كوكب النار، فبما أنّ الكفار يُحيطهم الله بعلم اقتراب كوكب النار من قبل المرور، فهل يستطيعون أن يعلموا متى سوف يمرّ كوكب النار على أرض البشر في عصر أحداث أشراط الساعة الكُبرى؟ أم أنّها لا تأتيهم إلا بغتة؟ أم إنّه لا يعلمُ بميعاد قدومها حتى الذي تنزّل عليه هذا القرآن العظيم؟

قال الله تعالى:
{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٨} [السجدة].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّـهُ ۗ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ ۚ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً ۖ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿٤٩} [يونس].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣٨لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩} [الأنبياء].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٧١قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧٢} [النمل].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ﴿٢٩قُل لَّكُم مِّيعَادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿٣٠} [سبأ].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٤٨مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿٤٩} [يس].

{
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَـٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿٢٥قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّـهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿٢٦} [الملك].

{
لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٣٩بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿٤٠} صدق الله العظيم [الأنبياء].

النذير بالبيان الحقّ للذكر المهديّ المنتظَر الإمام ناصر محمد اليماني.
______________